Tilaatko kunnan tai kaupungin laskuun? Pyydä laskutusasiakkaan tunnukset täältä!

Kirjaudu sisään

Lisää kirjoituksiamme

Hannele Ikäheimo: alakoulun matematiikan opetuksessa tarvittavat välineet

Vaikka välineitä ei olisi lainkaan käytössä, konkretisoinnista ei saisi luopua. Pelkkä piirtäminen ja ääneen selostaminen ovat myös keinoja konkretisoida käsitteitä ja laskutoimituksia.

Hannele Ikäheimo

Parasta olisi, että jokaisella oppilaalla tai oppilasparilla tai oppilasryhmällä olisi käytössä omat välineensä. Näin oppilaat saisivat mahdollisuuden itse oivaltaa opetettavat asiat. Kun oppilailla olisi mahdollisuus käyttää välineitä myös kotona läksyjenteon tukena, niiden teho moninkertaistuisi.

Välineitä kannattaa käyttää myös silloin, kun käytettävissä on vain yhdet välineet koko luokalle tai välineitä ei ole riittävästi luokan käyttöön. Tällöin opettaja näyttää tehtävän omilla välineillään luokan edessä ja selostaa samalla ääneen työskentelyn vaiheet. Kun opettaja piirtää taululle opetuksen eri vaiheita, oppilaatkin piirtävät ne vihkoihinsa. Lopuksi merkitään asia taululle ja vihkoihin matematiikan kielellä. Vaikka välineitä ei olisi lainkaan käytössä, konkretisoinnista ei saisi luopua. Pelkkä piirtäminen ja ääneen selostaminen ovat myös keinoja konkretisoida käsitteitäja laskutoimituksia (ks. 4.65).

Jokaisessa luokassa olisi hyvä olla saatavilla tärkeimmät konkreettiset matematiikan välineet (taulukko 4.60) ja mittaamisen välineet(taulukot 12.15 ja 12.20). Monet välineistä voivat olla luokkien yhteisessä käytössä. Käyttövuoroista ja välineiden säilyttämisestä tulee tällöin olla sovitut käytännöt.

Välineet koulun lainaamossa

Koska monia välineitä tarvitaan useita, ei joka luokkaan ole mahdollista eikä edes järkevää hankkia omia välineitä. Jotta välineiden yhteiskäyttö olisi mahdollisimman sujuvaa, koululle kannattaa perustaa matematiikan välineiden ja pelien lainaamo. Kukin opettaja voi hakea lainaamosta opetuksessaan tarvitsemansa välineet ja pelit.
Olisi hyvä, jos voitaisiin sopia, että opettaja voi lainata välineitä ja pelejä myös niille oppilaille, jotka tarvitsevat kotona opiskelunsa tueksi välineitä. Lainaamon hyvä järjestys ja määritellyt käyttötavat varmistavat, että opettajilla on käytettävissään tarvitsemansa välineet.

Mittaamisessa käytettäviä välineitä

Alussa oppilaiden on tärkeää saada kokemuksia pituuden, massan, litratilavuuden, pinta-alan ja kuutiotilavuuden mittaamisesta välineillä, joita ei ole standardisoitu (taulukko 12.20), koska näin selviää mittaamisen periaate: mittaustulos ilmaisee kuinka moninkertainen mitattu kohde on mittaan verrattuna.
Lista standardisoiduista mittaamisen välineistä on taulukossa 12.15.

Keskeisiä matematiikan opetuksen välineitä.
Välineet luetellaan taulukossa siinä järjestyksessä, kun kukin väline
tulee käyttöön opetuksessa. Välineluettelo on kirjan luvussa 16.

Katso tuotelista ELLIn verkkokaupassa:
https://ellinkauppa.fi/wcssc-cart/3a771071f8959775d28e3e02f113e527/

Hannele IkäheimonYouTube -videot matematiikan opetuksesta

Olen yhdessä Pieta Voipion kanssa tehnyt 26 YouTube-videota matematiikan opetuksesta. Ne on julkaistu nimelläni YouTube-kanavalla ja niiden yhteiskesto on noin viisi tuntia. Videoilla työskentelen aina yhden oppilaan kanssa konkreettisilla välineillä. Videoiden sisältö vastaa tämän kirjan työskentelytapoja, ja niissä näkyy ja kuuluu oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus.


Videoiden sisällöt ovat käsikirjan taulukoissa 15.70a–15.70c.

Ellinkauppa tiedottaa!

Myymälä suljettu pysyvästi

Valmistellaan toimitustapoja